วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

" โครงร่าง "

แบบเสนอหัวข้อ : วิชาโครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
ประจำการศึกษา …2…/…2553………
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1.ชื่อหัวข้อ : หนังสือนิทาน (ป๊อปอัพ) pop 3มิติ เรื่อง โลกหมุนได้ยังไง
          1.1 วัตถุประสงค์
                1. เพื่อศึกษาเนื้อเรื่อง โลกหมุนได้ยังไง  ในรูปแบบ (ป๊อปอัพ) 3มิติ
                2. เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการทำ (ป๊อปอัพ)3มิติ
                3. เพื่อออกแบบดีไซด์ หนังสือนิทาน (ป๊อปอัพ)3มิติ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
         นิทาน (ป๊อปอัพ) pop up 3มิติ เป็นงานสร้างขึ้นให้เป็นรูปร่างทรงต่างๆ ให้ลอยตัวขึ้นมา นับเป็นงานแฮนด์แมดที่เน้นความเรียบง่ายของด้านนอกโดยตกแต่งเพียงเล็กน้อยด้วยกระดาษสีต่างๆแต่เมื่อเปิดการ์ดออกมาจะพบกับความมหัศจรรย์และความงดงามของตัวหนังสือ หรือการ์ดก็ตาม โดยจะมีรูปแบบงานดีไซด์ป๊อปอัพ 2รูปแบบ ดีไซด์แบบตะวันตก ,ดีไซด์แบบตะวันออก หรือแบบญี่ปุ่น  
1.4 วิธีการดำเนินงาน
                1.2.4 เพื่อศึกษาเนื้อเรื่อง โลกหมุนได้ยังไง  ในรูปแบบ (ป๊อป อัพ)3มิติ   ในสมัยนี้จะเป็นส่วนน้อยที่จะมีนิทานที่เป็น ในเรื่องโลกของเรา ทำไมโลกจึงหมุน แล้วทำไมฝนจึงตก ผู้วิจัยจึงคิดว่า โลกก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเรา ที่เราควรจะรู้ในกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น  ในหนังสือนิทานก็สื่อถึง การเกิดของโลก ที่เราไม่รู้ นำมาดัดแปลงให้เป็น  (ป๊อป อัพ 3มิติ) โดยจะมีลูกเล่น การเคลื่อนไหวของภาพ ให้มากขึ้น แฝงไปด้วยความรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น 
              1.3.4  เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการทำ (ป๊อป อัพ) 3มิติ เพื่อเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการดีไซด์ตัวงานนิทาน ให้มีความน่าสนใจทั้งด้านด้านภาพประกอบและเนื้อเรื่องของ โลกหมุนได้ยังไง
              1.4.4  เพื่อต้องการดีไซด์งาน หนังสือนิทาน ในการเทคนิค (ป๊อป อัพ) 3มิติ ให้ดูต่างไปจากหนังสือนิทาน 2มิติ โดยเพิ่มลูกเล่นมากมายในการเคลื่อนไหวขอตัวละคร ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         - หนังสือนิทาน ในเรื่อง  โลกหมุนได้ยังไง จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใน แบบ ( ป๊อป อัพ) pop up  3มิติ
         -หนังสือนิทาน ( ป๊อป อัพ) pop up  3มิติได้รับความนิยมมากขึ้น ในวัยเด็ก และได้รับความรู้เข้าใจง่าย มากยิ่งขึ้น กับลูกเล่น ของหนังสือนิทาน (ป๊อป อัพ )3มิติ เรื่องนี้


นางสาว อัมพิกา กิ่งจันทร์
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5321312082 Mobil Phon084-8501729
E-mail circlelove_719@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น